Regulament SUPER TOMBOLA AD GARAGE

„SUPER TOMBOLA AD GARAGE”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “SUPER TOMBOLA AD GARAGE” (denumită în continuare “Campania”‘ este organizată și desfășurată de Societatea AUTO TOTAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 – intrarea prin str. Verzisori nr. 16, denumita in continuare “Organizator”.

1.2. Mecanismul prezentei campanii precum și acordarea premiilor va fi efectuat si implicit asigurat de către INDIE CREW SRL cu sediul în București, șoseaua Ardeleni, nr. 39, mansardă, camera 1, apartament 18, Cod poștal 020673, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10958/18.08.2016, EUID ROONRC J40/10958/18.08.2016, cod unic de înregistrare RO36432328, IBAN RO88INGB0000999906172989 – ING Bank.

1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (“Regulamentul Oficial”).

1.4. Regulamentul Oficial este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul www.adagarage.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3, sau trimițând o scrisoare la sediul Organizatorului.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestora pe site-ul https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/

1.6. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în service-urile auto participante (denumite in continuare “Service-uri participante”), enumerate in Anexa 2 a Regulamentului, cu respectarea condițiilor de participare din secțiunea 5. Pentru obținerea de informații suplimentare, participanții pot accesa Regulamentul oficial publicat pe site-ul https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica zona de desfășurare a Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansată cel mai devreme la data de 11.09.2023 (ora 00:00:00 AM) și se va desfășura până cel mai târziu în data de 22.10.2023 (ora 23:59:59), perioadă denumită în continuare “durata campaniei” sau “perioada campaniei”

3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial și de a anunța acest lucru public pe site-ul https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/

 

SECTIUNEA 4. SCOPUL CAMPANIEI

Prin intermediul campaniei „SUPER TOMBOLA AD GARAGE” organizată pe durata prevăzută in art. 3.1, participanții ce vor lua parte la această campanie vor trebui:

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisă participării persoanelor fizice și juridice, cetățeni români, cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România

5.2 La această Campanie NU au drept de participare următoarele persoane:

 1. Salariatii, repezentantii, colaboratorii, prepușii Organizatorului, soții/soțiile și rudele de gradul 1 ale acestor;
 2. Salariatii, repezentantii, colaboratorii, Pprepușii, din cadrul agențiilor/partenerilor implicați în organizarea și implementarea Campaniei: agentia de creație, agenția de media, agenția de implementare a Campaniei, agenția de gestionare a regulamentului, precum si soții/soțiile și rudele de gradul 1 ale acestora;
 3. Salariatii, reprezentantii, colaboratorii, prepușii din cadrul unitatilor reparatoare (service-uri auto) participante la Campanie, precum si soții/soțiile și rudele de gradul 1 ale acestora
 4. Persoanele cu vârsta mai mică de 18 ani la data înscrierii în campanie, data înscrierii fiind data trimiterii valorii reparațiilor efectuate, în suma întreagă de pe bonul fiscal sau, după caz, de pe factura fiscală;

5.3 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii sau care au participat la Campanie deși se aflau sub incidența art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea premiilor și a prejudiciilor cauzate.

5.4 Orice încercare de fraudare, de inducere în eroare, de încălcare și/sau nerespectare a condițiilor de participare se soldează cu eliminarea definitiva a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat in scris cu privire la această decizie.

5.5 Prezenta campanie nu se cumulează cu alte campanii promoționale desfășurate în rețeaua AD Garage.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Loteria publicitară

Definiții și termeni:

6.1. Website Campanie: https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/

6.2. Participant în cadrul campaniei este definit ca fiind:

 1. persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința, chiar temporara, în România, care s-au înscris în Campanie conform condițiilor descrise în prezentul Regulament. Un participant persona fizică va fi identificat prin numărul de telefon utilizat/comunicat la înscrierea în Campanie, precum și prin datele cu caracter personal comunicate în momentul revendicării unui premiu.
 2. persoanele juridice cu sediul în România, care s-au înscris în Campanie conform mecanismului și condițiilor descrise în prezentul Regulament. Un participant persoană juridică va fi identificat prin numărul de telefon utilizat/comunicat la înscrierea în Campanie, codul unic de identificare (CUI)/codul de identificare fiscala (CIF), precum și prin celelalte date comunicate în momentul revendicării unui premiu (datele de identificare ale persoanei juridice si datele cu caracter personal ale persoanei împuternicite de către persona juridica pentru intrarea în posesie a premiului).

6.3 Bon fiscal: În contextul prezentei Campanii, noțiunea de bon fiscal reprezintă bonul fiscal emis la data achiziționării de servicii de reparații auto prin care participantul poate face dovada achiziționării de servicii de reparații auto conform mecanismului. Bonurile fiscale trebuie să aibă o dată de emitere în perioada de desfășurare a Campaniei, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie. Bonurile fiscale emise pentru Persoanele juridice vor avea menționat codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală deținut de societate. Pentru a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participanții sunt obligați să prezinte, în original, bonul fiscal în baza căruia s-au înscris în Campanie conform prezentului Regulament Oficial, pentru a îndeplini procedura de validare finală.

6.4. Factură fiscală: În contextul prezentei Campanii, noțiunea de factură fiscală reprezintă factura fiscala emisă la data achiziționării de servicii de reparații auto prin care participantul poate face dovada achiziționării de servicii de reparații auto conform mecanismului. Facturile fiscale trebuie să aibă o dată de emitere în perioada de desfășurare a Campaniei, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie și trebuie achitate până la data de încheiere a campaniei. Facturile fiscale emise pentru Persoanele juridice vor avea menționat codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală deținut de societate. Pentru a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participanții sunt obligați să prezinte, în original, factura fiscală și dovada achitării ei în baza căreia s-au înscris în Campanie conform prezentului Regulament Oficial, pentru a îndeplini procedura de validare finală, precum si o imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice participante prin care este mandatat sa ridice premiul in numele acesteia.

6.5 Mecanism: pentru a se înscrie în Campanie, clienții service-urilor participante trebuie să urmeze integral pașii descriși în continuare, devenind astfel “participanți”:

 1. să efectueze, în Perioada Campaniei, reparații auto în valoare de minimum 100 RON în Service-urile participante menționate în Anexa 2 a prezentului Regulament.

să încarce o fotografie a bonului fiscal sau, după caz, a facturii fiscale pe website-ul Campaniei, https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/ urmând procedura electronică de înscriere pusă la dispoziție pe website conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Să înscrie numele și prenumele participantului, numărul de telefon al participantului, service-ul participant la care s-a făcut reparația și numărul mașinii pe web site-ul campaniei https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/; in cazul persoanelor juridice, se va inscrie in mod suplimentar si codul unic de identificare (CUI)/codul de identificare fiscala (CIF).

Pentru a intra în posesia Premiului, în caz de câștig, participanții sunt obligați să păstreze în original bonurile fiscale, după caz, facturile fiscale cu dovada achitării lor, înscrise în Campanie și desemnate câștigătoare conform prezentului Regulament Oficial. Pierderea sau deteriorarea în orice mod a bonului fiscal, a facturii fiscale sau a dovezii achitării ei, desemnat/desemnată câștigător/câștigătoare, va conduce la invalidarea înscrierii participantului la Campanie și imposibilitatea de a intra în posesia premiului.

6.6. Participarea prin website-ul Campaniei:

Pentru a participa la Campanie prin intermediul website-ului Campaniei https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/ sunt necesare următoarele acțiuni:

 1. accesarea website-ului așa cum este definit la art. 6.2.;
 2. completarea formularului electronic de înscriere în Campanie, așa cum este acesta afișat pe website, respectiv completarea următoarelor câmpuri:
 • Câmpul obligatoriu corespunzător încărcării fotografiei bonului fiscal sau, după caz, a facturii fiscale, sau a ambelor;
 • Câmpul obligatoriu corespunzător service-ului AD Garage unde a beneficiat de serviciile de reparație auto;
 • Câmpul obligatoriu corespunzător numelui și prenumelui participantului;
 • Câmpul obligatoriu corespunzător numărului de telefon mobil în format național de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, în eventualitatea desemnării acestuia drept câștigător;
 • Câmpul obligatoriu corespunzător numărului mașinii;
 • Câmpul opțional corespunzător codului unic de identificare (CUI)/codul de identificare fiscala (CIF) – valabilil pentrue persoanele juridice
 • Bifa obligatorie pentru a putea participa la campanie unde participantul atestă că este de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, cu prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea participării la campanie și că a luat la cunoștință condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in scopul acestei Campanii;
 • Bifa opțională pentru exprimarea opțiunii sale Da/Nu pentru colectarea și prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate și introducerea acestora în baza de date a Organizatorului pentru a fi utilizate în scop de marketing și promovare prin modalități electronice SMS/e-mail/telefon în cadrul Campaniilor AD Garage și Auto Total (actuale și viitoare).

*Notă: bazele de date colectate de către Organizator prin intermediul societăților implicate în organizarea Campaniei nu vor fi înstrăinate altor entități.

 1. Ulterior completării câmpurilor, participantul trebuie să dea click pe butonul “Participă”.
 2. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu informații/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de înscriere în Campanie, la imposibilitatea contactării în caz de câștig, precum și la invalidarea înscrierii și/sau a acordării premiului. Completarea câmpurilor facultative din formular este opțională și nu condiționează înscrierea în Campanie.
 3. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul de a dezvolta noi canale de înscriere, spre exemplu, dar fără a se limita la: aplicație Facebook, aplicație smartphone, bannere etc. Aceste aplicații vor conține formularul electronic de înscriere identic sau similar cu cel de pe website și aceste înscrieri se vor supune în totalitate prezentului Regulament Oficial.
 5. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului Campaniei sau a procedurilor de revendicare și atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire judiciară pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida pozele cu bonurile sau facturile fiscale, și va anunța participantul în acest sens.
 6. Pentru fiecare bon sau, după caz, factură fiscală, un Participant se poate înscrie în Campanie o singura dată. Fiecare înscriere corectă efectuată de către un Participant îi garantează acestuia o șansă de câștig.
 7. Având în vedere că numărul mașinii reprezintă elementul de identificare al Participanților pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu același număr de mașină poate avea înscrieri nelimitate pe zi și pe toată durata campaniei, fiecare înscriere trebuind să fie făcută în baza unui bon fiscal sau a unei facturi fiscale diferite.
 8. Înscrierea repetată a aceluiași bon sau a aceleiași facturi are ca rezultat descalificarea din Campanie

6.7 Fiecare participare este verificată preliminar la momentul înscrierii în Campanie. În acest sens, pentru fiecare înregistrare pe website, participantul va primi din partea Organizatorului un răspuns corespunzător, prin care este informat cu privire la situația înscrierii sale, după cum urmează:

 • În cazul în care înscrierea este efectuată înainte de data și ora începerii Campaniei (răspuns website):

„Înscriere invalidă. Campania „SUPER TOMBOLA AD GARAGE”  începe pe 11 septembrie 2023, ora

00:00:00. Revino după această dată. Succes!”

 • În cazul în care participarea este incorectă, participantul a introdus alte date decât numărul mașinii corect formatat (răspuns pe website):

“Datele introduse sunt incorecte. Retrimite numărul mașinii. Te așteaptă multe premii. Regulamentul campaniei: https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/

 • În cazul în care înscrierea este efectuată după data și ora finalizării etapei de înscriere a bonului sau a facturii:

“Înscrierea nu a putut fi efectuată. Campania „SUPER TOMBOLA AD GARAGE” s-a încheiat. Îți mulțumim pentru interesul acordat și te mai așteptăm la noi!”

6.8.Extragerea câștigătorilor

 1. Loteria publica

Tragerea la sorți se va efectua în prezența reprezentantului “Organizatorului”, responsabil în organizație cu gestionarea campaniei “SUPER TOMBOLA AD GARAGE” și a reprezentantului agenției INDIE CREW S.R.L și se face printr-o platformă electronică. Fiecare tragere la sorti va avea o dovadă foto/video, pentru a servi ca material justificativ ulterior, în cazul apariției de contestații privind veridicitatea câștigătorilor desemnați. Extragerile pentru premiile oferite 10 boxe inteligente GOOGLE NEST HUB 2 WI-FI BLUETOOTH ECR, fiecare în valoare de 260.50 + TVA) vor avea loc conform informațiilor de mai jos.

 1. Tragerea la sorți se va efectua în prezența unui reprezentant al agenției INDIE CREW SRL și a unui notar public, prin intermediul unui program electronic de extrageri aleatorii, în maximum 20 zile lucrătoare de la încheierea Perioadei Campaniei.
 2. La tragerea la sorți pentru premiile oferite în Campanie participă toate înscrierile valide din perioada 11.09.2023-22.10.2023.
 • Pentru premii (10 boxe inteligente GOOGLE NEST HUB 2 WI-FI BLUETOOTH ECR, în valoare de 260.50 + TVA lei fiecare) se vor extrage 10 (zece) potențial câștigători și 10 (zece) rezerve.

Un participant la campanie, identificat printr-un număr de telefon unic, poate câștiga un singur premiu pe toata durata campaniei.

 1. În cazul în care cele două părți menționate în art. 6.8.i. nu pot participa fizic la extragere în același loc, aceeași încăpere, pentru a fi martorii fizici ai extragerii, din motive de siguranță, cauzate de Covid-19 sau alte evenimente care periclitează sănătatea și siguranța publică, extragerea se va desfășura prin prezența virtuala a celor două parți, prin intermediul unei platforme digitale de comunicare: Microsoft Teams/Skype/ Zoom/Google Meet. Cele două părți vor avea acces la vizionarea aceluiași ecran, în același timp, prin opțiunea de vizualizare comună a conținutului, de tipul “Share screen”, astfel încât vor putea fi martorii tragerii la sorți în timp real.
 2. Conform obligației organizatorilor prevăzută în art. 42 alin 2 din O.G. 99/2000, de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate, lista câștigătorilor și a premiilor va fi publicata pe website-ul https://www.adgarage.ro/blog/concurs-super-tombola-ad-garage/ doar după ce câștigătorii au fost validați.
 3. Câștigătorii premiilor vor primi cate o boxă inteligentă GOOGLE NEST HUB 2 WI-FI BLUETOOTH ECR, in valoare de 260.50 + TVA lei. Premiile vor fi până pe data de 15 decembrie 2023, printr-o firma de curierat (cum ar fi Fan CURIER), la adresa câștigătorului, obținută după validarea datellor de identificare solicitate de către reprezentantul Organizatorului, detaliate în secțiunea 10 din prezentul Regulament.
 4. Premiile neacordate vor rămâne in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI ȘI VALOAREA ACESTORA

7.1. Descriere premii

 1. Premiile constau in 10 boxe inteligente GOOGLE NEST HUB 2 WI-FI BLUETOOTH ECR, in valoare de 260.50 lei + TVA.
 2. Valoare totală a premiilor este de 2605 lei + TVA.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR. LOTERIA PUBLICITARĂ

8.1. Până la validarea finală un participant ce a fost extras drept câștigător va fi numit “potențial câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final: revendicare telefonică, prevalidare electronica și validare finală.

8.2. După fiecare extragere a premiilor, se va trimite câte un SMS pe numărul de telefon de pe care s-a înregistrat bonul desemnat câștigător, oferindu-se informații despre premiul câștigat, și câștigătorul va fi contactat și telefonic. Rezervele vor fi contactate respectându-se aceeași procedură menționată în prezentul articol.

8.3. Pentru revendicarea premiului, potențialul câștigător este necesar să urmeze următorii pași:

 1. Sa confirme in scris, pe mail citirea integrală a Anexei 1 din Regulamentul Campaniei privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. In vederea validării premiului, va trebui să transmită reprezentantului Organizatorului ca parte a procesului de revendicare, o fotografie sau o copie scanată cât mai lizibila a bonului fiscal cu care a fost extras câștigător, prin e-mail la adresa aa@indie.life în același termen de 3 zile lucrătoare de la momentul trimiterii SMS-ului de informare câștig.
 3. În imagine trebuie sa se regăsească: Numele service-ului, Valoarea totală a bonului fiscal sau a facturii fiscale, Data bonului fiscal sau a facturii fiscale.

Organizatorul si/sau Agenția poate/pot solicita Participanților bonul fiscal câștigător în original, în vederea validării câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului. Orice cerere venită din partea Participanților declarați câștigători ce nu respectă condițiile de mai sus nu va fi onorată de către Organizator.

8.4. Validarea sau invalidarea câștigătorilor se realizează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data transmiterii fotografiei de verificare.

8.5. Dacă pașii de validare au decurs corespunzător și potențialul câștigător face dovada deținerii bonului fiscal/facturii fiscale extrase câștigător/ câștigătoare, Agenția INDIE CREW SRL va suna câștigătorul și va solicita adresa la care să fi expediat premiul, prin Curier. În cazul în care câștigătorul este o persoană juridică, va fi solicitată și comunicarea unei împuterniciri scrise, semnate și ștampilate de reprezentantul legal al societății câștigătoare prin care acestea mandatează o persoană fizică sa primească premiul. Premiul va fi expediat până cel târziu pe data de 15 decembrie 2023.

8.6. În toate cazurile în care, în momentul validării electronice Agenția /Organizatorul au orice suspiciuni cu privire la acuratețea informațiilor înscrise ori datele de pe bon sau, după caz, de pe factura fiscală sunt ilizibile, bonul sau factura fiscală este deteriorat/deteriorată, modificat/modificată s.a, Agenția va solicita bonul fiscal sau, după caz, factura fiscală, fizic de la potențialul câștigător. În acest sens va trimite, pe cheltuiala proprie a potențialului câștigător, un curier la adresa specificată de acesta în vederea recepționării bonului sau facturii fiscale. Imposibilitatea potențialului câștigător de a preda curierului bonul fiscal sau factura fiscală fizic, ori predarea unui alt bon fiscal sau a altei facturi fiscale fizice, sau dacă acesta este predat deteriorat, modificat, s.a. conduce automat la descalificarea potențialului câștigător și apelarea la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.7. Termenele de revendicare și validare vor fi aplicate și eventualelor rezerve, în situația în care potențialul câștigător nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament.

8.8. Validare finală a premiilor:

8.8.1. Agenția INDIE CREW este direct responsabilă de punerea în posesie a premiilor. Predarea-primirea boxelor inteligente GOOGLE NEST HUB 2 WI-FI BLUETOOTH ECR, in valoare de 260.50 + TVA fiecare prin Fan Curier a se va face nu mai târziu de data 15 decembrie 2023.

8.8.2. Ulterior intrării în posesia premiului, câștigătorului îi revin toate responsabilitățile și obligațiile conform legislației aplicabile în România, cât și responsabilitatea întreținerii premiului la standardele legale, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterior acordării oficiale a premiului.

8.8.3. Predarea-primirea fiecarui premiu va fi stabilită de către Agenția INDIE CREW împreună cu câștigătorul, de comun acord, după validarea finală a premiului. Detaliile odată stabilite, câștigătorul nu mai are dreptul de a interveni asupra lor.

8.8.4. În situația în care, după finalizarea procedurilor de validare, dar pana la data stabilita a predării-primirii premiului mare câștigătorul a pierdut bonul fiscal sau, după caz, factura fiscală desemnat/ă câștigător/oare, sau nu mai este disponibil pentru deplasare, sau nu mai este disponibil la numărul de telefon cu care s-a înscris în Campanie și nici nu a oferit un alt număr de telefon de contact, respectiv nu se poate lua legătura cu acesta (indiferent de momentul în care Agenția INDIE CREW încearcă să contacteze câștigătorul în perioada cuprinsa între momentul încheierii procedurii de validare si ziua predării-primirii premiului), Agenția INDIE CREW își rezervă dreptul de a invalida câștigătorul și de a trece la rezerve.

8.8.5. Termenele de revendicare, prevalidare și validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, în situația în care potențialul câștigător nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament și este invalidat.

8.8.6. Alte dispoziții privind revendicarea, prevalidarea și validarea finală a premiului prezentei Campanii în Loteria Publicitara:

8.8.7. Câștigătorii premiilor trebuie sa aibă în vedere că procedura de punere în posesie poate fi una de lungă durata și orice întârziere poate duce la imposibilitatea dobândirii de către câștigător a premiilor câștigate din motive independente de Organizator sau Agenția.

8.9. Un premiu sau câștig poate fi invalidat dacă:

 1. Potențialul câștigător refuză premiul; refuzul poate fi exprimat în scris printr-o adresă comunicată Organizatorului la datele de contact prevăzute în art. 1.1 sau verbal, în cadrul unei convorbiri telefonice înregistrate, purtate pe numărul de telefon cu care participantul s-a înscris în promoție. Refuzul, odată exprimat, nu mai poate fi retractat.
 2. Potențialul câștigător furnizează la revendicare, informații incomplete sau eronate;
 3. Potențialul câștigător nu poate fi contactat pentru revendicarea premiului în termenul acordat;
 4. Potențialul câștigător nu trimite documentația solicitată de către INDIE CREW SRL;
 5. Potențialul câștigător nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiția să aibă vârsta de 18 ani, vârstă împlinită înainte de data calendaristică a începerii Campaniei.
 6. Potențialul câștigător este o persoană juridică, iar reprezentantul acesteia nu prezintă, la data menționată la art. 8.5 de mai sus, o împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice prin care este mandatat să ridice premiul în numele acesteia.

8.10. În cadrul prezentei Campanii pentru încurajarea înscrierii participanților în Campanie și pentru a le oferi acestora mai multe șanse de câștig, Organizatorul poate realiza activități de promovare ale prezentei campanii prin sms/e-mail în baza acordului de marketing oferit de participant la înscriere.

8.11. În cazul în care un potențial câștigător nu dorește ca datele sale sa fie utilizate în activități ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agenții desemnate de acesta, acesta va ti validat după procedura prevăzută în prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate în activități ulterioare de marketing direct.

8.12. Validarea câștigătorilor în cadrul acestei Campaniei nu presupune un consimțământ implicit pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

8.13. Premiul acordat potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi returnat, înlocuit cu alte produse/servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire. În cazul invalidării, acesta se va atribui participanților extrași ca rezerve sau după caz va rămâne la dispoziția Organizatorului.

8.14. Premiul acordat în cadrul prezentei Campanii poate fi revendicat doar în condițiile prevăzute la art. 8.2.

8.15.Câștigătorul și premiul câștigat va fi afișat pe website pe măsură ce acesta va fi revendicat și validat final. De aceea, participanții trebuie să păstreze bonurile fiscale sau, după caz, facturile fiscale înscrise în Campanie până la publicarea câștigătorului final validat, în eventualitatea atribuirii premiului în calitate de rezerve.

SECȚIUNEA 9. ERORI ȘI BONURI FISCALE / FACTURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale sau, după caz, a unor facturi fiscale, care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale bonurilor fiscale sau a facturilor fiscale, precum și înscrierile prin formular electronic în afara perioadei Campaniei, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

9.2. Organizatorul și Agenția INDIE CREW SRL nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile fiscale sau facturile fiscale, după caz.

SECȚIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Organizatorul și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale sau a facturii fiscale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau, după caz, a facturilor fiscale câștigătoare nu va influența acordarea premiului de către Organizator participantului care a revendicat premiul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care a respectat procedurile de revendicare a premiilor sau produselor promoționale prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin participarea la Campanie, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personala și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

10.3. Organizatorul și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligație de a întreține corespondenta cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a Premiilor sau Produselor promoționale, sau după termenul de revendicare prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea Premiilor și Produselor promoționale este limitata în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

 1. Bonurile fiscale sau facturile fiscale înscrise în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau la alt număr, decât cel menționat în Regulament;
 2. Bonurile fiscale sau facturile fiscale anulate, stornate, returnate total sau parțial;
 3. Mesajele/formularele ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte;
 4. Eventualele situații ce pot deriva din încercările de înscriere în prezenta Campanie cu bonurile fiscale sau facturile fiscale din alte Campanii în desfășurare sau anterioare;
 5. Pierderile sau întârzierile înscrierilor, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului;
 6. Situațiile în care numărul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat în timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voința Organizatorului;
 7. Situațiile în care mai multe persoane revendică același bon fiscal sau, după caz, a aceleiași facturi fiscale care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri va fi validat câștigător acel participant care face dovada cumulativă că: deține bonul fiscal sau, după caz, a facturii fiscale, în original, care a stat la baza alocării premiului; și este titularul numărului de telefon completat în formularul de înscriere și al numărului/cartelei preplătite/abonamentului de telefonie mobilă utilizat la înscrierea în Campanie.
 8. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere;
 9. Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a consumatorului care dorește să se înscrie în Campanie sau cele cauzate de rețelele de telefonie mobilă;
 10. Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
 11. Situațiile în care consumatorii nu achiziționează din service-urile participante în Campanie;
 12. Derularea activitatilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc website-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea website-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, website-ul nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.

10.5. Ordinea recepționarii înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data și ora trimiterii mesajelor/înscrierilor.

10.7. Organizatorul are dreptul de a invalida participările care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare.

10.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie.  În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

10.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei și/sau imaginea Organizatorului.

10.11. Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere ca a luat la cunoștință, și este de acord cu următoarele:

 1. participantul este singur răspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;
 2. participantul este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor, fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;
 3. participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.12. Organizatorul și societățile implicate în Campanie:

 1. nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea Premiului sau Produselor oferite după momentul preluării lor de către câștigător;
 2. sunt exonerați de către câștigători, în limita maximă permisă de lege, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigători în legătura cu Premiile și Produsele oferite, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale si/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
 3. nu sunt răspunzători, în limita permisă de lege, de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câștigători unor terți în legătura cu Premiile si Produsele oferite, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. In cazul in care Castigatorul este o persoana fizica – valoarea premiului acordat catre persoanele fizice va fi in suma de 260.50 lei plus TVA/ persoana (adica 310 lei), suma ce este neimpozabila conform prevederilor articolelor 109-110 Alin 4 litera a din legea 227/2015Cod Fiscal.

11.2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (ex: cheltuieli legate de accesul la internet în vederea înscrierii bonurilor fiscale sau, după caz, a facturilor fiscale, sau a consultării Regulamentului Oficial de desfășurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi “cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

11.3. In cazul in care castigatorul va fi o persoana juridica se vor aplica urmatoarele reguli:

 1. Castigatorul va suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc. generate de atribuirea, primirea si utilizarea premiilor, precum si de primirea oricaror alte beneficii rezultate din participarea la Campanie.
 2. Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire la modalitatea de folosire a premiilor, precum si cu privire la orice alte obligatii aferente primirii si utilizarii premiilor de catre participant, orice obligatie a Organizatorului cu privire premii stingandu-se la momentul predarii acestora catre reprezentantul Castigatorului.

iii. Castigatorului ii revin in mod exclusiv toate obligatiile legale ca urmare a primirii si folosirii premiilor, inclusiv cu privire la inregistrarea in evidentele contabile ale participantului a dobandirii drepturilor aferente premiilor, la stabilirea regimului fiscal aplicabil acestor drepturi asupra premiilor cat si cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale ce revin participantului ca urmare a primirii premiilor si a utilizarii lor ulterioare, iar Organizatorul isi declina in mod expres orice responsabilitate cu privire la indeplinirea de catre participant a acestor obligatii legale.

 1. In cazul in care Castigatorul persoana juridică va oferi premiile unor persoane fizice, acesta va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv retinerea si virarea catre bugetul de stat a impozitului pe venit aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice care vor beneficia de premiile respective precum si a oricaror alte obligatii fiscale.
 2. Castigatorul se obliga sa despagubeasca pe Organizator pentru orice prejudiciu ar putea suferi acesta ca urmare a nerespectarii de catre Castigator a regulilor aplicabile acordarii premiilor, indiferent de natura acestora, precum si cu privire la indeplinirea de catre Castigator a tuturor obligatiilor ce ii revin acestuia ca urmare a primirii si folosirii premiilor.

 

SECȚIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.20,16 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul General privind protecția datelor” sau ,,RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, Organizatorul Auto Total are obligația să prelucreze datele dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat, în condiții de siguranță, cu buna credință și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

12.2. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate

În cazul participanților persoane fizice sau reprezentanți persoane juridice la Campania publicitară denumită „SUPER TOMBOLA AD GARAGE“, datele cu caracter personal prelucrate de către Societate sunt următoarele:

 1. Pentru înscrierea, participarea, tragerea la sorți se vor colecta si prelucra:
 2. Numele si prenumele
 • număr de telefon si adresă de email;
 • faptul că ești sau nu client AD Garage
 1. În cazul câștigătorilor, datele cu caracter personal colecatate si prelucrate de către Societate pentru validarea câștigătorilor, și acordarea premiilor sunt următoarele:
 • numele și prenumele;
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • adresa de domiciliu;
 • Copie Cl în vederea plătii taxelor
 • semnătura proces verbal pentru primirea premiului
 • Imagine (fotografii cu câștigătorii)

12.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal vă sunt prelucrate pentru îndeplinirea formalitatilor necesare organizarii tombolei si acordarii premiilor: înregistrare, extragere si comunicare premii.

12.4 Temeiul Juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate:

În conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, pentru publicitate/marketing si promovarea castigatorilor la tombola, consimțământul persoanei vizate sau persoanelor vizate pentru înregistrarea, participarea și tragerea la sorți aferente acestei Campanii se acorda prin:

Participarea prin website-ul Campaniei: Prin bifa unde participantul atestă că este de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele în vederea participării la campanie și că a luat la cunoștință condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului Oficial al Campaniei, în scopul acestei Campanii;

art. 6 (1) litera b  – inscrierea participantului la tombola organizata de operator

obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR – indeplinirea obligatiilor legale de inregistrare a castigatorilor si achitarea taxelor si impozitelor datorate conform dispozitiilor legale in vigoare

interes legitim in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR)):

 1. în scopul validării câștigătorilor (interesul legitim);
 2. în scopul soluționării oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări (interesul legitim al Operatorului ai al partenerilor și obligație legală a Operatorului);
  • Datele cu caracter personal colectate în scopul derulării Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentara de minim 3 ani (termenul legal de prescripție pentru acțiunile în justiție) în vederea răspunsului la eventuale reclamații. Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații legale de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5ani.
 3. Datele colectate în vederea contactării dumneavoastră pentru marketing direct vor fi păstrate 3 ani de zile sau pana la retragerea consimțământului.

 

12.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

12.6. Persoanele Împuternicite și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizează participanții in mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului Campaniei.

Putem dezvălui datele cu caracter personal ale participanților către:

a) partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenția Digitala), inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notari publici/avocați desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

b) furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing cu care Organizatorul are încheiate acorduri de prelucrare date cu caracter personal prin persoane împuternicite;

c) furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă cu care Organizatorul sau în speță Agenția INDIE CREW SRL are încheiate acorduri de prelucrare date cu caracter personal prin persoane împuternicite;

d) furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanța a paginilor web (cum ar fi Indie Crew);

e) furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc. cu care Organizatorul sau în speță, Agenția INDIE CREW SRL are încheiate acorduri de prelucrare date cu caracter personal prin persoane împuternicite;

f) autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv alte societăți din grupurile internaționale din care face parte Auto Total SRL., dacă dezvăluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

12.7. Transferul datelor cu caracter personal:

În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participanților decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE), asigurându-se astfel un nivel de confidențialitate și securitate corespunzător în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Daca totuși, acestea se vor transfera în afara SEE, spre exemplu, in Azerbaidjan, vă informam că au fost constituite garanții adecvate conform art. 46 RGPD prin semnarea cu destinatarul a clauzelor standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeana.

12.8. Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiază de următoarele drepturi:

 • (I) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;
 • (II) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
 • (III) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul dea solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

a) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

b) și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

c) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

d) datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

 • (IV) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimțământului. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
 • (V) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

 

a) în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

b) în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

d) în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

 • (VI) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu in format “CSV”). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Organizatorul poate să transmită datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de maxim 30 de zile în condițiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecția datelor.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

SECȚIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen la inițiativa Organizatorului sau în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. Încetarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publică prin publicarea pe website-ul Campaniei.

SECȚIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.

SECȚIUNEA 15. FORȚĂ MAJORĂ

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, foța majora înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil absolut invincibil și inevitabil pentru Organizator, a cărui apariție îi pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majora, Organizatorul este obligat sa comunice participanților la Campanie existent acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

15.3. În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;

b)avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;

c) erori în tipărirea datelor pe bonul fiscal sau pe factura fiscală, inclusiv produse prin eroare umană;

d) tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace.

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizată numai în scop exemplificativ.

SECȚIUNEA 16. SESIZĂRI

În vederea sesizărilor de orice natură, Participanții la Campanie pot depune solicitări și/sau reclamații (i) în scris la adresa de e-mail office@autototal.ro în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la încetarea Perioadei Campaniei. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio astfel de solicitare/ reclamație.

SECȚIUNEA 17. ALTE CLAUZE

17.1. Deciziile Organizatorului privind Campania, durata acesteia, participanții căreia i se adresează, Premiile acordate sunt finale și aplicabile tuturor participanților.

17.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

17.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Prezentul regulament se autentifica într-un singur exemplar original, semnat de parte, care rămâne în arhiva biroului notarial și în 3 (trei) duplicate, din care 1 (un) duplicat rămâne în arhivă împreună cu originalul, iar 2 (două) duplicate se eliberează parții.

 

AD AUTO TOTAL S.R.L.

reprezentată prin

asociat unic și administrator,

s.s. STAICU MIHAI-ALEXANDRU

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „SUPER TOMBOLA AD GARAGE” (“Campania”) Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

Societatea AUTO TOTAL S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 – intrarea prin str. Verzisori nr. 16, operator de date cu caracter personal, denumita in continuare “Organizator”.

inclusiv prin împuterniciții:

Andreea Andreescu și Mirela Tănasă, reprezentând

INDIE CREW SRL cu sediul in Bucuresti, soseaua Ardeleni, nr. 39, mansarda, camera 1, apartament 18, Cod postal 020061, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10958/18.08.2016, EUID ROONRC J40/10958/18.08.2016, cod unic de inregistrare RO36432328, IBAN RO88INGB0000999906172989 – ING Bank, reprezentata de ANDREEA ANDREESCU – ADMINISTRATOR in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “lmputernicit”)

Cu privire la orice aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții se pot adresa Operatorului de date fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată la adresa Organizatorilor din București, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6 – în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail gdpr@autototal.ro (în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor).

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Numele service-ului auto unde au efectuat reparația;
 2. Nume și prenume;
 3. Număr de telefon;
 4. Numărul mașinii reparate;
 5. Bonul fiscal sau, după caz, factura fiscală asociată câștigătorului;
 6. Copia actului de identitate (pentru premiile peste 600 de RON);
 7. Data nașterii;
 8. Date din procesul – verbal de predare – primire a premiului (inclusiv semnătura);
 9. captarea imaginii (fotografierea/ filmarea) personală (în cazul câștigătorului care semnează acordul în acest sens);
 10. Alte date cu caracter personal care sunt furnizate prin accesarea website-ului campaniei, respectiv adresa IP, tipul de browser folosit, tipul de device folosit care sunt supuse informațiile din Politica de confidentialitate și de cookies publicate pe website;

Copia actului de identitate va fi colectată în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale de către Operatorul de date, mai precis de completare a Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă, pe beneficiari de venit (întrucat fiecare dintre premiile acordate în cadrul prezentei Campanii depășește pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

Totodată, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul acestei Campanii, se prelucrează și categoria de date constând în calitatea de câștigător (pentru participanții care sunt declarați câștigători) și premiul câștigat.

Adresa de e-mail va fi colectata doar în cazul câștigătorilor care aleg aceasta modalitate în vederea trimiterii link-ului securizat utilizat pentru transmiterea dovezilor necesare validării.

III. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator inclusiv prin intermediul Împuterniciților în vederea:

 • (i) organizării și desfășurării Campaniei;
 • (ii) desemnării, contactării și validării câștigătorilor;
 • (iii) atribuirii și expedierii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.
 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele participanților la Campanie vor fi prelucrate în baza următoarelor temeiuri legale:

 1. Executarea contractului reprezentat de termenii și condițiile stabilite prin prezentul Regulament și considerate acceptate prin simplul fapt al participării persoanei la această campanie;
 2. lnteresul legitim al operatorului în legătură cu realizarea de concursuri/ campanii promoționale și pentru apărarea drepturilor și intereselor operatorului;
 3. Îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile pentru calculul, declararea și acordarea premiilor;
 4. Consimțământul expres pentru a face publică premierea și asocierea cu marca „AD Garage”

Datele cu caracter personal ne sunt necesare în vederea participării la concurs și derulării concursului în ceea ce vă privește ca participant. Un eventual refuz de a furniza datele cu caracter personal atrage imposibilitatea participării la concurs.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite Împuterniciților Operatorului: Andreea Andreescu, Mirela Tănase si INDIE CREW SRL, altor împuterniciți și consultanți care asistă operatorul și împuterniciții în servicii de mentenanță și suport IT, autorităților publice.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvăluite, numai în masura in care este necesar, următoarelor categorii de terți:

 • Societăți care furnizează produse si servicii Organizatorului sau Agențiilor, cum ar fi furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de asistență și consultanță aferenți, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică și alți furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare în afara spațiului de producție propriu și furnizori de servicii de stocare în sistem cloud;
 • Alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în cazul în care activitatea lor necesită aceste informații;

Terții cărora le sunt transmise sau puse la dispoziție informațiile personale ale Participanților, în temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi aceste date. Operatorul se asigură că orice terți cărora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia voluntară a Operatorului).

Cu excepția celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui terț vreo parte din datele personale prelucrate în legătură cu Campania, fără a anunța persoanele vizate, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul acestora.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la data finalizării Campaniei. În cazul în care sunt reclamații sau sesizări în curs, pentru acestea poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pe o durată ulterioară celor 60 de zile indicate mai sus, până la soluționarea definitivă a sesizării/ reclamației.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/ distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunând Împuternicitului/ Împuterniciților obligații similare.

VII. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare care prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;
 2. Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri in acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în care acestea sunt incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare), (ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată îți retrage consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție si operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din România, sau (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (daca este cazul), pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în situațiile în care: (i) considerați ca se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitând doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pana la momentul retragerii consimțământului;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiata pe un interes legitim și să vă opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

În legătură cu exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal precum și cu privire la orice alte aspecte legate de protecția datelor, participanții se pot adresa printr-o cerere scrisă, datată, semnată la adresa Operatorului de date la adresa Organizatorilor din București, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6 – în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor fie prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail gdpr@autototal.ro (în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor).

 1. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

VIII. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul/ un Împuternicit primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului/ împuternicitului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuterniciților obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seamă în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștiințate cu privire la Regulament.

XI. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

AD AUTO TOTAL S.R.L.

reprezentată prin

asociat unic și administrator,

s.s. STAICU MIHAI-ALEXANDRU,

 

ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale

 “Câștigă cu AD Garage”

Lista Service-urilor AD Garage Participante

Nr. Crt. Nume Service Auto Localitate Adresă
1 AD GARAGE ALBA MOTOR SRL Alba Iulia Str. Olteniei nr. 32
2 AD GARAGE VOVE COMPANY Alba Iulia Str Al.Ioan Cuza nr. 30M
3 AD GARAGE MONDEXPERT Sebeș str Augustin Bena Nr 
4 AD GARAGE TRANSGILYEN SRL Aiud STR GARII, NR 10
5 AD GARAGE AUTO POWER 2000 Arad Calea Radnei, nr. 232
6 AD GARAGE STATION CAR SERVICE Arad Str. Stefan cel Mare nr. 26
7 AD GARAGE WES SYSTEM SRL Arad Str. Andrei Saguna nr. 181
8 AD GARAGE TOTCOM Câmpulung Str. Traian nr.106 BIS
9 AD GARAGE ADVIRA Pitești STR.FRATII GOLESTI NR 95
10 AD GARAGE PANEURO Pitești Autostrada A1 Km 107 iesirea Catanele
11 AD GARAGE Auto Technology Team DGM Pitești DN65B
12 AD GARAGE BEST AUTOBILD Bacău  Calea Moldovei 39
13 AD GARAGE ROATANEL Bacău Str. Republicii nr.136
14 AD GARAGE WOBINS SRL Bacău Calea Barladului nr. 133
15 AD GARAGE VITARA COM Moinești Str. Atelierelor nr. 132
16 AD GARAGE AUTO PLUS SRL Oinești Calea Brasovului FN Emil Rebreanu nr.11A
17 AD GARAGE CIDAN SRL Oradea Str. Nojoridului nr. 49
18 AD GARAGE AUTOGRAND ORADEA SRL Oradea CALEA CLUJULUI, NR.201
19 AD GARAGE ANVELOPA Beiuș Str. Lucian Blaga nr 5
20 AD GARAGE AUTOTECH Beclean Str. Gheorghe Doja nr.78
21 AD GARAGE SOHO AUTO SERVICE SRL (fost Lux auto) Botoșani Str. Progresului nr. 6
22 AD GARAGE EXIBI MOTORS SRL Brăila Calea Călărașilor, Nr. 330
23 CUBIC ARBLAST GROUP S.R.L. Brașov Calea Bucuresti 249
24 AD GARAGE GMC-ROM INDUSTRY SRL Brașov Str. Zaharia Stancu nr.13-15
25 AD GARAGE LATIVICOM IMPEX SRL Făgăraș Str. Crinului nr 5
26 AD GARAGE PROFI AUTO LAC SRL Făgăraș Str. Azotului Nr 12
27 AD GARAGE AUTO VROM Brașov str. Constantin Gheorghe Nica nr. 3
28 AD GARAGE ANTUPO IMPEX SRL București Prelungirea Ghencea nr. 33A, sector 6
29 AD GARAGE BRIGHT CARS București Calea Dudesti nr 167, sector 3
30 AD GARAGE KING EUROSERVICE SRL București Bulevardul Basarabia 250 , sector 3
31 AD GARAGE AUTOTEHNIC SERVICE București Str Drumul Jilavei nr 12 sector 4
32 AD GARAGE SKY AUTO SERVICE București Str. Serg. Constantin Moise Nr.5c, Sector 6
33 AD GARAGE VALEO IMPORT EXPORT București Bulevardul Bucurestii Noi nr. 146-148, sector 1
34 AD GARAGE MD GENERAL TRADING București Sos. Chitilei 359, sector 1
35 AD GARAGE DANLUC AUTO București SOS ODAI, NR 511-513, sector 1
36 AD GARAGE NETFORCE PLUS București BD. THEODOR PALLADY, NR. 57, Sector 3
37 AD GARAGE D&C MOTORS GARAGE București STR. PRECIZIEI NR. 3, sector 6
38 AD GARAGE SELENIU 97 SERV COM București Calea Rahovei nr. 247, sector 5
39 AD GARAGE MONDO CONFEX Buzău DN 2 Tranzit, km 114+100
40 AD GARAGE HAPPY FUSION Călărași Str. ION HELIADE RADULESCU NR. 25 BIS
41 AD GARAGE AGATA SRL Moldova Nouă Str Orsovei, nr. 13
42 AD GARAGE AUTOSPORT SYSTEM SRL Cluj Str.Bethlen Gabor nr. 3
43 AD GARAGE AUTOGHERO Cluj Str. Timisului Nr.5
44 AD GARAGE MIPA IMPEX SRL SERVICE Cluj Str. Traian Vuia nr. 91
45 AD GARAGE BUSINESS RENTAL&TRADE Cluj Str. Razboieni, nr. 23
46 AD GARAGE VASROM Dej Str. Bistritei nr. 2
47 AD GARAGE FIL AUTO SERVICE Dej Str. Bistritei Nr.63
48 AD GARAGE TORPEDO Tg. Secuiesc Loc. Lunga, nr. 445
49 AD GARAGE A&A UNION COMPANY + A&A Union Magazin Crevedia Str. Mânastirea nr. 32
50 AD GARAGE RAIMAN CAPUCINO SRL Târgoviște Aleea Sinaia 6-8
51 AD GARAGE CRITYS Lungulețu COM. LUNGULETU, NR. 612
52 AD GARAGE AUTOTEILE SRL Craiova str Elie Georgescu, nr 9
53 AD GARAGE AUTOZON Malu Mare Str. Henry Ford, Nr 21B
54 AD GARAGE POSSTAV BUSSINES ( Nalba) Galați Str. Brailei nr 219
55 AD GARAGE IRMEX Galați Drumul de Centura nr.42-44
56 AD GARAGE MAGMA COM Tg. Jiu str. Narciselor, nr. 73
57 AD GARAGE AUTOPARTNER SRL Cristuru Secuiesc Str. Gradinilor nr. 14
58 AD GARAGE AUTOWORKSHOP S&M Miercurea Ciuc Str. Harghita Nr 65
59 AD GARAGE GRAND SYSTEM SRL Miercurea Ciuc str. RET NR. 83
60 AD GARAGE AUTO M&COMPANY SRL Odorheiu Secuiesc Str. Beclean nr. 194
61 AD GARAGE GB MOTORS INVEST SRL Deva Str. Santuhalm nr.67
62 AD GARAGE PROFESIONAL GMBH Slobozia Str. Marasesti nr.3
63 AD GARAGE NIMBUS SRL Urziceni Calea Bucuresti nr 8-12
64 AD GARAGE EUROSERVICE NORD EST SRL Pașcani STRADA GARII NR 1
65 AD GARAGE OEM CAR PARTS SRL Berceni B-dul 1 Mai, nr. 61 F
66 AD GARAGE MEVAS Otopeni Str Avram Iancu 22-26
67 AD GARAGE FD CAR TEAM Măgurele Str. Alunis, Nr. 34D
68 AD GARAGE GTC AUTO TRADE SRL Popești Leordeni Str. Sf. Nicolae nr. 4C
69 AD GARAGE MENTEN SERVICE SRL Baia Mare Str. Luminisului nr. 6A
70 AD GARAGE SUXESS SRL Baia Mare Str. Oborului Nr.20
71 AD GARAGE AN-MAR IMPEX SRL Satu Nou de Jos Satu Nou de Jos nr 276 A
72 AD GARAGE ALIN Service Drobeta Drobeta Turnu Severin Nicolae Iorga 16A
73 AD GARAGE AUTO DOM SRL Luduș Str. Plopilor nr. 19
74 AD GARAGE GOLDFIT SERVICE Sangeorgiu de Mures Str. Agricultorilor, nr.5
75 AD GARAGE SEMIS Sancraiu de Mures Str. Salciilor 36
76 AD GARAGE ROL TRANS SRL Tarnaveni Str. Armatei nr. 66
77 AD GARAGE TERAP Tg. Mures Str. 8 Martie nr. 90
78 AD GARAGE XEDEX TRADE Tg. Mures Str. Gheorghe Doja nr. 112
79 AD GARAGE MOLDOSERVICE Bicaz Str. Piatra Corbului nr. 41
80 AD GARAGE SINUS GRUP SRL Savinesti Str. Chimiei nr. 6
81 AD GARAGE SILDANI AUTO Boldesti-Scaieni Sos Ploiesti-Valeni, nr. 1
82 AD GARAGE MOTORMANIA IMPEX SRL Ploiesti Str. Piramidei Nr.3
83 AD GARAGE AUTO LUDWIG SRL Nusfalau Str. Garii Nr. 30
84 AD GARAGE AUTOPROMPT TLX SRL Zalau Str. Sarmas, nr. 48A
85 AD GARAGE INGAMCE SRL Carei B-dul 25 Octombrie 108
86 AD GARAGE COEXPRES SRL Satu Mare STRADA AUREL VLAICU NR. 76/A
87 AD GARAGE AUTOVISION SRL Medias Str. Luncii Nr. 6
88 AD GARAGE COSMI-VAS IMPEX Sf. Ilie STR.VILELOR 272
89 AD GARAGE TEHNO DINAMIC  Cumparatura Calea Falticeni, Nr.30
90 AD GARAGE TIBEX SERV SRL Scheia str. Izvor nr. 444 A
91 AD GARAGE AUTOSORALEX Sadova Str Latiseni 101
92 AD GARAGE CREATIVE SERVICE SOLUTION Falticeni Str Unirii Nr18
93 AD GARAGE GEVA COM Turnu Magurele Sos. Alexandriei nr. 17
94 AD GARAGE D AUTO XPERT SRL Timișoara Str. Paul Constantinescu nr. 12
95 AD GARAGE RS MOBILE SRL (fost Saverox) Timișoara str. Vasile Georgevici nr.7
96 AD GARAGE SERVICE BLUE SRL Mosnita Noua Strada Skopje Nr. 9
97 AD GARAGE CONVENABIL Tulcea Soseaua Barajului nr.6
98 AD GARAGE ENDURO TEAM SRL Babeni Str Calea lui Traian nr 171
99 AD GARAGE MOTOR SYSTEM SRL Ramnicu Valcea Str. Ferdinand nr. 25
100 AD GARAGE NURVIL TUNING EUROSERVICE SRL+ nurvil vulcanizare Ramnicu Valcea Bul. Dem Radulescu, nr. 32
101 AD GARAGE ROSAN Ramnicu Valcea Strada Topolog nr 22
102 AD GARAGE START CAR SERVICE Dragasani Str. Podgoriei nr. 23
103 AD GARAGE VESPA Ordoheiu Secuiesc str. Vizigotok, Nr. 3
104 AD GARAGE VITAL AUTO SERVICE Popești Leordeni Splaiul Unirii nr. 3E
105 AD GARAGE STEVI TRANS TAXI Sibiu Calea Șurii Mari 36
106 AD GARAGE ADAM’S GARAGE Constanta Strada Septimius Severus 11
107 AD GARAGE NIKLAS Cluj Corneliu Coposu 169
108 AD GARAGE FARCAS SEVICE Dej Str. Crangului nr. 15
109 AD GARAGE DAMAR AUTOREPAIR Pantelimon BULEVARDUL BIRUINTEI NR 89
110 AD GARAGE POLYCRIS Poroschia STR. DUNĂRII NR. 297
111 AD TITAN-DAS AUTO GARAGE București B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1J, Sector 3
112 AD GARAGE MULTITOP SERVICE Popești Leordeni Şoseaua Olteniţei nr.213

 

AD AUTO TOTAL S.R.L.

reprezentată prin

asociat unic și administrator,

s.s. STAICU MIHAI-ALEXANDRU,